sipka SOŠ logistickásipka Akce školysipka 2019/2020sipka Návštěva vratislavské univerzity

Návštěva vratislavské Mezinárodní univerzity logistiky a transportu

Ve dnech 3. a 4. října 2019 navštívili zástupci naší školy polskou Mezinárodní univerzitu logistiky a transportu ve Vratislavi. Účastnili se slavnostního zahájení nového akademického roku, imatrikulace studentů prvních ročníků a promoce loňských absolventů. S vedoucí referátu zahraničních vztahů dohodli možnosti další spolupráce v oblasti realizace projektů programu Erasmus+ a možností aktivní spolupráce na poli pořádání bilaterálních setkání. Prezident univerzity i její rektor dr. Marcin Pawęska vyjádřili zájem zpečetit naši kooperaci podpisem memoranda o spolupráci. Za výše jmenovanou organizaci ji podepíše ředitelka sekce střední školy, která je součástí univerzity, a za naši školu ředitel Petr Kyjovský. Memorandum bude podepsáno u příležitosti sedmdesátého výročí vzdělávání v poštovně-logistické oblasti.

Mezinárodní univerzita logistiky a transportu spolupracuje se vzdělávacími organizacemi a firmami z mnohých zemí jak z Evropské unie, tak z dalších zemí, např. z USA, Číny, Kyrgyzstánu, Ukrajiny, Litvy, Vietnamu apod. Její studenti vykonávají zahraniční stáže v desítkách zemí.

Zástupci naší školy se na půdě Mezinárodní univerzity logistiky a transportu účastnili přednášky vzácného hosta ze Spojeného království, byl jím profesor ligistických systémů z Aston University Edward Sweeney. Profesor Sweeney se ve své přednášce zabýval výzvami logistiky 21. století v oblasti dodavatelských řetězců. Níže parafrázujeme některé z jeho myšlenek.

Profesor Sweeney zmínil mimo jiné, že pro firmy je důležité získání konkurenční výhody na trhu, že firmy musí mít na zřeteli, že jejich klienti očekávají čím dál větší kvalitu služeb v oblasti dodavatelských vztahů. Upozornil dále, že trhy podléhají často nepředvídatelným změnám, z pohledu dnešní logistiky se jeví 90. léta 20. století jako prehistorické období.

Podle Sweeneyho stojí logistika dodavatelských řetězců na čtyřech pilířích:

1) Jasně definovaných cílech, které mj. obsahují snižování nákladů a zvyšování spokojenosti klienta.

2) Managementu, tedy řízení dodavatelských řetězců, které v sobě integrují velké množství aspektů.

3) Tocích materiálů, informací, financí, lidských zdrojů… Právě řízení všech toků dodavatelských řetězců je výzvou dnešní doby.

4) Základech dobrých vztahů v podnikání a kvalitně odvedené lidské práce.

Podle výzkumů na efektivitě dodavatelských řetězců závisí efektní vývoj společnosti do budoucna. Sweeney vidí rozdíly mezi teorií a praxí, zvl. tehdy, pokud se o změnách jen mluví, ale neaplikují se v praktickém životě firem. Upozornil dále na to, že pro zvyšování efektů v oblasti dodavatelských řetězců je třeba definovat problémy, které nejsou nikdy izolované, je třeba na ně nazírat komplexně. Řešení problémů nemá jednu univerzální metodu, je však třeba k problémům přistupovat logicky, integrovaně a systémově (systém je soubor elementů, které spojené tvoří jeden celek).

Dodavatelské řetězce mají být metodické, koordinované, integrované, mají se stát jedním systémem, celkem – toto je výzva logistiky dnešní doby.

V závěru své přednášky profesor Sweeney zmínil několik myšlenek, např. že pokud jako firma stojíme na místě, vracíme se zpět, zaostáváme. Budeme-li zaostávat za konkurencí, budeme stále slabšími. Inovace je klíčem k získání konkurenční převahy. Inovace musí být změnou k lepšímu, netýká se jen produktů, ale i procesů. Je třeba myslet i na rozvoj tzv. měkkých kompetencí pracovníků, aby byli kvalitními a moderními zaměstnanci v oblasti logistiky, ať už na úrovni manažerů či na úrovních nižších.

Mgr. Gabriel Juchelka
publikováno: 6. října 2019

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled