Projekt Environmentální problémy ve Slezsku – příčiny a řešení

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Environmentální problémy ve Slezsku – příčiny a řešení je název projektu Střední školy poštovních a logistických služeb v Opavě, který navazuje na samostatně realizovaný projekt polské Základní školy J. Pukowca v Rybniku. Jeho smyslem je zmapovat ekologické problémy a jejich řešení v Rybniku a splnit obecné cíle projektu eTwinning – tzn. učit se o druhých a s druhými pomocí ICT technologií, poznat kulturní prostředí, včetně školního a rodinného prostředí a smysluplně používat cizí jazyk. V září 2005 proběhla pracovní návštěva partnerské školy, které se zúčastnilo osm českých studentů. Ti se spolu se skupinou deseti polských studentů věnovali sběru a zpracovávání informací získaných v podnicích, které jsou největšími znečišťovateli města.

Náš projekt přirozeně navazuje na polskou část zejména v 1. části s názvem „Kdo znečišťuje město?“, jejíž náplní jsou exkurze do opavských podniků. Úkolem je zjistit, co podniky dělají pro minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí. Jejími účastníky jsou čeští studenti, kteří absolvovali návštěvu Polska v září 2005 a devět polských studentů. 2. část s názvem „Začněme u sebe!“ se odehraje bez přímé polské účasti a týká se všech studentů a pedagogických pracovníků naší školy. Cílem je motivovat zúčastněné k ochraně životního prostředí, k uvědomění si osobní zodpovědnosti a k třídění odpadů na naší škole. Ve 3. části „Kdo se stará o životní prostředí?“, které se opět aktivně zúčastní polští studenti, je cílem ukázat, co české instituce zabývající se životním prostředím v regionu dělají pro jeho ochranu, a seznámit polské účastníky s problematikou třídění a dalšího zpracování odpadu u nás.

Informace o 1. části projektu

Ve dnech 20. – 24. března 2006 naši školu navštívila skupina polských studentů spolu se dvěma pedagogy ze Základní školy J. Pukowca v Rybniku, Polsko. Cílem návštěvy bylo pokračování v práci na projektu započatém v září 2005 při týdenním pobytu našich studentů v Rybniku.

Společně jsme se zúčastnili několika exkurzí do opavských podniků, abychom zjistili, jakým způsobem se tyto podniky snaží minimalizovat negativní dopad výroby na životní prostředí. Chtěli bychom tímto poděkovat firmám IVAX, Model a TQM za jejich vstřícnost. Informace z těchto exkurzí budou shrnuty v závěrečné práci spolu s těmi, které jsme získali při návštěvách podniků v Rybniku. Při jejich zpracovávání studenti využijí ICT technologií, což je jedním z cílů projektu e-Twinning, jenž byl na začátku našeho partnerství s rybnickou školou.

Kromě pracovních aktivit jsme do programu zahrnuli také činnosti odpočinkové, například návštěvu místního divadla, diskotéku nebo odvetný zápas ve volejbale. Věříme, že společně strávený týden se vydařil pro všechny zúčastněné.

Informace o 2. části projektu

V měsíci dubnu probíhá na Střední škole poštovních a logistických služeb v Opavě druhá část projektu Environmentální problémy ve Slezsku – příčiny a řešení s podtitulem "Začněme u sebe!". Její náplní je školní kampaň zaměřená na všechny studenty a pracovníky školy, jejímž cílem je vypracovat systém trvalého třídění papírového a plastového odpadu na naší škole. Všichni účastníci absolvují internetový dotazník Moje ekologická stopa, prostřednictvím kterého každý zjistí, do jaké míry žije ekologicky. Studenti jsou průběžně seznamováni s problematikou třídění odpadu a dalšími ekologickými tématy v hodinách různých předmětů. V závěru kampaně budou rozmístěny speciální koše na plast a papír do tříd a kabinetů a proběhne workshop za účasti zástupců studentů a pedagogů, jehož smyslem je promyslet organizaci třídění a vynášení roztříděného odpadu do venkovních kontejnerů na recyklovatelný odpad. O všech aktivitách je informován náš polský partner – Gimnazjum im. Jozefa Pukowca v Rybniku, jehož zástupci nás v květnu opět navštíví a zúčastní se závěrečné části projektu, zaměřené na exkurze do institucí, které se zabývají ochranou životního prostředí.

Informace o 3. části projektu

V měsíci květnu na naší škole probíhá třetí, závěrečná část projektu Environmentální problémy ve Slezsku – příčiny a řešení, na kterém spolupracujeme s polskou partnerskou školou v Rybniku. Během druhého květnového týdne se polská skupina osmi studentů a dvou pedagogů spolu s českým týmem a dalšími 24 studenty naší školy zúčastní exkurzí do zajímavých institucí, které svou činností přispívají k ochraně životního prostředí. Nejprve navštívíme OZO Ostrava – Centrum odpadové výchovy, kde poznáme komplexní systém nakládání s komunálním odpadem. Dále podnikneme exkurzi do Experimentálního pracoviště Bílý Kříž, které se zabývá výzkumem fyziologických procesů lesních dřevin a studiem horského smrkového ekosystému na základě sledování toků energie a látek se zvláštním důrazem na produkční aktivitu pod vlivem podmínek prostředí. Informace z návštěvy OZO Ostrava zpracujeme a budeme prezentovat prostřednictvím mobilní informační tabule, abychom informovali všechny studenty, pedagogy a další pracovníky naší školy o tom, co se dále děje s roztříděným odpadem a zvýšili tak jejich motivaci třídit papírový a plastový odpad na naší škole i mimo ni. Tabuli potom nabídneme k zapůjčení polské partnerské škole a dalším zájemcům z řad opavských škol, které se chystají na třídění odpadu a poskytneme jim také informace ke školní kampani za třídění odpadu, která u nás proběhla v měsíci dubnu a která měla připravit všechny studenty a pracovníky školy na nový způsob nakládání s recyklovatelným odpadem.

Náš projekt končí

V měsíci srpnu 2006 Střední škola poštovních a logistických služeb v Opavě dokončí přeshraniční ekologický projekt Environmentální problémy ve Slezsku – příčiny a řešení. Projekt vznikl v minulém roce ve spolupráci s partnerskou školou Gimnazjum im. J. Pukowca v Rybniku v Polsku, se kterou jsme se zkontaktovali prostřednictvím programu eTwinning. Spolupráci bylo možné realizovat díky finanční podpoře programu Evropské unie Interreg IIIa. Smyslem společné projektové práce bylo nejen detailnější seznámení se s ekologickými problémy v Rybniku a Opavě, ale také navázání nových kontaktů, poznání odlišné kultury a rodinného prostředí účastníků a smysluplné používání informačních a komunikačních technologií a cizího jazyka. Díky projektu jsme se dozvěděli, co průmyslové podniky dělají pro minimalizaci negativního dopadu výroby na životní prostředí. Navštívili jsme také instituce, které jsou přímo zaměřené na ochranu životního prostředí. Největším přínosem však bylo, že jsme se sami začali chovat ekologičtěji: studenti společně s učiteli vypracovali plán třídění papírového a plastového odpadu na naší škole a od měsíce května na naší škole systematicky třídíme odpad.

Quality Label Náš společný projekt byl v Polsku oceněn v národní soutěži eTwinning jako jeden z nejlepších přihlášených projektů. V České republice projekt získal sipka certifikát Quality Label udělený českou komisí organizace eTwinning, který každoročně získávají realizátoři kvalitních projektů.

Rádi bychom zhodnotili naši práci i jinak, a proto nabízíme spolupráci všem školám, které mají zájem začít třídit odpad. Zapůjčíme mobilní informační tabuli s informacemi o výhodách třídění odpadů a také metodiku zavádění třídění odpadu na škole včetně popisu všech aktivit, kontaktů na instituce a odhadu finančních nákladů. V případě zájmu prosím pište na sekretariatza.vi.na.csspals.cz.

Mgr. Denisa Vojáčková Grymová
publikováno: 14. září 2006

Další informace PDF

sipka Jak a co třídíme na naší škole
sipka První návštěva – příloha školního časopisu Bungalov – autor: Tomáš Urbánek, S2
sipka Certifikát Quality Label

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Video

náhled